Stills. 
How To Make Chutney for Artisan Magazine. Styled by Bhavani Konings.